Klubmesterskaber i Bob Den 22.08.2009.
I
Hovsa Dart Klub.